Darželio nuostatai

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė (toliau – Darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190014538. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.
 3. 3. Darželio istorija: Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė įsteigtas 1968 m. balandžio 12 d. (Vilniaus lopšelis – darželis Nr. 32). Įsteigtas Vilniaus miesto Spalio rajono Vykdomojo komiteto 1968-04-12 įsakymu Nr. 208. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-01-22 sprendimu Nr. 767 įstaigai suteiktas pavadinimas „Viltenė.
 4. Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Darželio priklausomybė – Savivaldybės įstaiga.
 6. Darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.
 7. Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), kuri:

7.1. priima sprendimą dėl Darželio pertvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, Darželio filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.2. priima sprendimą dėl Darželio buveinės pakeitimo;

7.3. tvirtina ir keičia Darželio nuostatus;

7.4. išduoda išankstinius sutikimus steigti Darželio patalpose trečiųjų asmenų buveines, taip pat išankstinius sutikimus naudotis įstaigos ir (ar) jos įsteigto fondo (filialo) pavadinimu (jo dalimi) ir (ar) adresu;

7.5. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Darželio vadovą;

7.6.sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

 1. Darželio adresas Gerosios Vilties 7A, LT – 03147, Vilnius.
 2. Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo darželis.
 3. Švietimo įstaigos tipas – lopšelis-darželis.
 4. Darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 5. Ugdymo kalba – lietuvių.
 6. Ugdymo forma – dieninė.
 7. Darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.
 8. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

PILNAS DOKUMENTAS