Ikimokyklinis ugdymas. Koks jis?

Kokybiškas ikimokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo procesas sąlygoja gerą vaiko gyvenimo kokybę: puikią vaiko savijautą, saugumą, savigarbą, pasitikėjimą savimi ir kitais, jo aktyvumą ir įsitraukimą į turiningą, įdomią, prasmingą, kūrybišką veiklą, geranoriškus jo santykius su kitais vaikais ir suaugusiaisiais, naujų patirčių įgijimą. F. W. Parkay ir G. Hass (2000, p. 334-337) akcentuoja, jog vaiko ugdymasis įstaigoje turi būti organizuojamas taip, kad vaikas jaustųsi šiltai priimtas, kad būtų stiprinamas vaiko saugumo ir savigarbos jausmas, sudarytos galimybės aiškintis ir perimti vaikui svarbias vertybes. Ikimokyklinio ugdymo grupėse turėtų būti skatinamas vaikų aktyvumas, smalsumas, domėjimasis aplinka. K.VanderVen (2008, p. 68-70) teigia, kad nauja patirtis ugdymo įstaigoje skatina vaiko smalsumą ir energiją, teikia malonumą ugdantis mokymosi mokytis ir kitus įgūdžius. Kokybišką vaiko ugdymąsi laiduoja „meistriškas gebėjimas“ žaisti, tyrinėti, eksperimentuoti, patirti malonumą pratinantis valdyti savo elgesį, matant savo pasiekimus. Tuo tikslu pedagogas turėtų sudaryti naujas iššūkio situacijas vaikui, siūlyti vis sudėtingesnę patirtinę veiklą. Tuomet, kai vaikas turi galimybę įsitraukti į įvairią, turiningą, prasmingą, kūrybišką veiklą, susikuria patirtiniam mokymuisi būtinos sąlygos. Autorės teigimu, vaikas išmoksta atskirti gėrį nuo blogio, tiesą nuo melo, kontroliuoti savo elgesį ir užmegzti garbingus, geranoriškus, atsakingus santykius su kitais vaikais. Ugdymo procesas turi sudaryti galimybes tyrinėti vertybes, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais sprendžiant įvairias santykių problemas bei išmokstant sėkmingo elgesio būdų. O tam labai padeda įvairūs lauko žaidimai skirtingais metų laikais. Vaikai kartu stato senius besmegenius ar gynybinę pilį. Jie tariasi bendradarbiauja, sprendžia iškilusias problemas (Ipvz. Iš kur gauti morką besmegenio nosiai?). Pedagogai tik koordinuoja, palaiko, padrasina vaikus, žaidžia individualiau.

 

Doc. dr. Birutė Autukevičienė

l/d Viltenė pavaduotoja ugdymui