PREIŠMOKYKLINIS UGDYMAS VILNIAUS OPŠELYJE – DARŽELYJE VILTENĖJE

Nobelio premijos laureatas, ekonomistas James Heckmanas teigė: „Prasta vaikų sveikata, iškritimas iš švietimo sistemos, skurdas ir nusikaltimai mažėja, jeigu vaikams (ypač iš remtinų šeimų), per pirmuosius penkis  jų gyvenimo metus, sudaromos galimybės gyventi kokybiškai“. Šiuo labai svarbiu žmogaus gyvenimo laikotarpiu vaikas didžiąją dalį dienos praleidžia darželyje. Dar galima teigti, kad ankstyvoji vaiko patirtis darželyje, mokykloje dažnai suformuoja tolesnio mokymosi pagrin­dą, todėl itin svarbu, kad bendromis ugdytojų – tėvų ir pedagogų – pastangomis pavyktų užtikrinti, kad ši patirtis būtų sėkminga visiems vaikams. Didelė atsakomybė pedagogams – padėti tėvams nutiesti vaikui kelią į sėkmę.

Lopšelyje – darželyje „Viltenė“ kiekvienais metais ugdomos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Visi įstaigos pedagogai turi teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo grupėje, t.y. visi yra išklausę atitinkamus kursus arba studijavę aukštojoje mokykloje specialiosios pedagogikos kursą. Šiais metais tai „Boružėlių“ grupė (mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Marytė Ovčerkienė) ir „Gandriukų“ grupė (mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Rima Motiejūnienė).

Darželyje siekiame padėti kiekvienam vaikui darniai augti,  optimaliai ugdytis, tinkamai pasirengti mokytis mokykloje. Kaip to siekiame? Vadovaujamės požiūriu, kad kokybiškas vaiko ugdymas pirmiausia priklauso nuo pedagogų kompetencijos, kuriamų sąlygų darželyje, grupėje, atviro ir pagarba grindžiamo bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais.  Taigi pedagogai išanalizavę „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ (2014), puikai pažindami grupės vaikus (juk tie patys pedagogai ugdo vaikus nuo 3 m. iki vaikai išeina į mokyklą) organizuoja į vaiką orientuotą ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius. Darželyje sukurta savita vaikų pasiekimų vertinimo sistema  – tai į vaiką orientuoto ugdymo garantas. Kasdienis gyvenimas priešmokyklinio ugdymo grupėje – tai neatsiejama ugdymo turinio dalis. Stengiamės suprasti patys, įtikinti ugdytinių tėvus, kad pasirengimas mokyklai yra ne tik raidžių ar skaičių pažinimas ar tekstų skaitymas. Svarbiausia sudaryti vaikams sąlygas įgyti pačias svarbiausias šiuolaikiniam žmogui kompetencijas: kritinio ir kūrybinio mąstymo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo su kitais, savarankiškumo, savireguliacijos ir savikontrolės ir kt. Tad kaip motyvuoti vaikus mokytis, kaip parodyti daug informacijos paieškos kelių, kaip ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi, problemų sprendimo gebėjimus, jų iniciatyvumą, drąsą veikti neįprastose situacijose? Personalizuotas, kontekstualus, situacinis ugdymasis derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą.

Labai svarbu, kokius metodus taiko pedagogas ugdydamas priešmokyklinio amžiaus vaiką. Lopšelyje – darželyje siekiame, kad priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikas ugdytųsi aktyviai veikdamas, ieškodamas ir atrasdamas, smalsaudamas, žaisdamas, bendradarbiaudamas su bendraamžiais ir suaugusiais. Tokios ugdymo formos, kaip pamoka, iš viso netaikome. Kartais priekaištaujama dėl žaidimo, kaip pagrindinio ugdymo metodo, taikymo. Bandoma aiškinti, kad vaikas jau priešmokyklinėje grupėje turi mokytis sėdėdamas suole.  Prieštaraujame  ir sakome, kad ugdymosi veikla vaikams turi būti įdomi, aktuali ir prasminga. Vaikas mokosi ne atlikdamas struktūruotas užduotis, o aktyviai veikdamas, ieškodamas ir atrasdamas, klysdamas, dalyvaudamas įvairiose ugdymosi situacijose grupėje, ir už jos ribų. Stengiamės įtraukti vaikus į kūrybišką, įtraukiantį ir žaismingą mokymąsi. Ne veltui skatiname organizuoti veiklas ne tik grupėje, bet ir darželio kieme (kur kuriamos įvairios erdvės), išvykose ir ekskursijose (pvz. Vilniaus parkuose, Alpakų ūkyje, teatre, bažnyčioje, vaistinėje ir pan.), keliaujant troleibusais, traukiniais ir t.t.

  Įstaigoje  labai svarbu sukurti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką. Ji padeda siekti priešmokyklinio ugdymo tikslo. Grupių aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdomųjų priemonių, skatinančių aktyvią vaiko veiklą, jo smalsumą, kūrybiškumą, vaizduotę.  Darželyje yra Žaidimų kambarys, kur yra pakankamai priemonių skaitymui, klausimui, tyrinėjimams, gamtamoksliniam ugdymuisi. SMART lenta papildo ugdomąjį procesą, motyvuoja vaikus aktyviai įsitraukti į veiklas.

Daug dėmesio priešmokyklinėje grupėje  skiriame vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimui, kuris padeda vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti. Pagrindinė pasiekimų vertinimo forma – ugdymąsi skatinantis vertinimas, kuris padeda pedagogui čia ir dabar planuoti, o kartais ir pakeisti savo suplanuotas veiklas, išryškėjus nenumatytai situacijai. Kiekvienoje grupėje yra pasiekimų lentos, kuriose pedagogai numato, kokius gebėjimus šią savaitę ugdys konkrečiam vaikui. Šiuo klausimu bendradarbiaujama ir su tėvais, kurie puikiai pažindami savo vaikus gali suteikti neįkainojamos informacijos apie vaiką. Organizuojami mokslo metų pabaigoje tėvų ir pedagogų individualūs susitikimai aptarti vaiko padarytą pažangą ir numatyti daugiau pagalbos reikalaujančias vaiko ugdymosi sritis.

 

Mūsų veiklos tikslas – brandus mokyklai vaikas. Brandumas mokyklai yra apibrėžiamas kaip kompleksiškas ir daugiakomponentis vaiko fizinės, psichinės, socialinės, emoci­nės, kalbinės ir pažintinės raidos reiškinys. Dažniausiai moks­lininkų ir pedagogų išskiriami veiksniai, galintys lemti vaiko sėkmę mokykloje, yra vaiko fizinė sveikata, psichinė ir emocinė branda, socialiniai, bendravimo gebėji­mai, požiūris į mokymąsi. Lopšelyje – darželyje stengiamės bendradarbiaudami su Gerosios Vilties progimnazijos pradinio ugdymo mokytojomis siekti vaiko visapusiškos brandos. Juk mūsų, pedagogų, pagrindinis tikslas yra ugdyti vaikus taip, kad kiekvienas jų patirtų sėkmę čia ir dabar. Ugdyti vaikus taip, kad kiekvienas jų tolimesniame gyvenimo kelyje jaustųsi saugiai, pasitikėtų savimi, mokėtų spręsti problemines situacijas, su kuriomis šiuolaikiniame moderniame pasaulyje jie susidurs gana dažnai, ir labai svarbu kad mokėtų atvirai, empatiškai bendrauti ir bendradarbiauti su šalia esančiais, būtų empatiški ir atidūs kitam.

 

Lopšelio – darželio „Viltenė“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Autukevičienė