INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TEIKIMO

 

 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau PU) pakeitimai:

  • PU pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sueina 5 metai;
  • PU gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą;
  • Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo;
  • PU negali būti teikiamas vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Prašymai raštu nuo 2023 m. sausio 2 iki 31 d. teikiami direktoriui:

  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. nuo 2023-09-01 tėvų sprendimu pageidaujama teikti PU;
  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. 2023-2024 mokslo metais tėvų sprendimu pageidaujama tęsti ikimokyklinį ugdymą, o PU pradėti teikti kai jam/jai sueis 6 metai;
  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. nuo 2023-09-01 tėvų sprendimu pageidaujama pradėti teikti PU. Tokiu atveju tėvai ne  vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandumo ugdytis pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo ir rekomendacijų dėl jo/jos pasirengimo mokytis ir praneša įstaigai apie išvadas;
  • jei vaikui, gimusiam 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. nuo 2023-09-01 tėvų sprendimu pageidaujama pradėti teikti PU. Tokiu atveju, kai vaikui sukaks 4 metai 8 mėnesiai, tėvai kreipiasi į Pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) dėl vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo ir rekomendacijų dėl jo/jos pasirengimo mokytis ir praneša įstaigai apie išvadas.

PU tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

 

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo

tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr