Teisės aktai

1 Švietimo įstatymas (suvestinė redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

  1. Lietuvos higienos norma (suvestinė redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f3936b71499d11ebb394e1efb98d3e67

  1. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (Parsisiųsti Adobe PDF formate)
  1. PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423753/asr

  1. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67f184a28e8711e7a5e2b345b086d377/asr

  1. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403927/asr

  1. MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.396543/asr

  1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806/asr

  1. VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

  1. VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3ec4c2289d011e78939acf99f6e54eb/asr

 

Daugiau teisės aktų galima rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt