Savivalda

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Pirmininkė – Rimutė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nariai:

  • Laima, logopedė
  • Laima, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
  • Roma, „Voveriukų“ gr. tėvų komiteto narė
  • Jovita, „Boružėlių“ grupės tėvų komiteto narė
  • Modestas, „Saulutės“ grupės tėvų komiteto narys

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.