Savivalda

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Viltenė“ veikia šios savivaldos institucijos:

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Pirmininkė – Rimutė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Sekretorė – Laima, logopedė

Nariai:

  • Janė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Roberta, „Voveriukų“ gr. tėvų komiteto narė;
  • Arina, „Boružėlių“ gr. tėvų komiteto narė;
  • Modestas, „Saulutės“ gr. tėvų komiteto narys;
  • Lina, Vilkpėdės bendruomenės narė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

METODINĖ GRUPĖ

Veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinę grupę sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

METODINĖ TARYBA

Veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinę tarybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka Mokytojų taryba slaptu balsavimu. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.