Savivalda

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Pirmininkė – Rimutė Bukėnienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Sekretorė – Laima Baškienė, logopedė

Nariai:

  • Janė Kurpienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Roberta Vološenkovienė, „Voveriukų“ gr. tėvų komiteto narė;
  • Arina Imbrasienė, „Boružėlių“ grupės tėvų komiteto narė;
  • Modestas Kulieša, „Saulutės“ grupės tėvų komiteto narys;
  • Lina Marcinkevičiūtė, Vilkpėdės bendruomenės narė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.