Švietimo pagalbos specialistai

 

Švietimo pagalba – ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba.

Švietimo pagalbos teikimo aprašas (įkelti aprašą)

Švietimo pagalbos modelis (įkelti modelį)

Švietimo pagalbą įstaigoje teikia:

Logopedė Laima:

 • tiria vaikų kalbą (tartį, foneminę klausą, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą);
 • nustato kalbos sutrikimų pobūdį;
 • planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti, numato vaikų kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;
 • konsultuoja tėvus (globėjus) bei

Logopedės darbo laikas

 

Savaitės diena

 

Kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis 7.00-13.00

15.00-16.30

Antradienis 7.00 – 13.00

 

Trečiadienis 7.00-13.00

15.00-16.30

Ketvirtadienis 7.00 – 13.00

 

Penktadienis 7.00 – 13.00

 

El. paštas: laima.baskiene@gmail.com

 

Specialioji pedagogė Aistė:

 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programai bei įvertina pažangą;
 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti bei pritaikyti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.

Specialiosios pedagogės darbo laikas

 

Savaitės diena

 

Kontaktinės darbo valandos

 

Pirmadienis 8.00 – 9.00

10.00 – 12.00

14.30 – 16.00

Antradienis 8.00 – 9.00

10.00 – 12.00

14.30 – 16.00

Trečiadienis 8.00 – 9.00

10.00 – 12.00

14.30 – 16.00

Ketvirtadienis 8.00 – 9.00

10.00 – 12.00

14.30 – 16.00

Penktadienis 8.00 – 9.00   

10.00 – 12.00

14.30 – 15.30

El. paštas: adailydyte@gmail.com

Psichologė Aldona stiprina vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padeda vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Psichologės darbo laikas

 

Savaitės diena

 

 

Kontaktinės darbo valandos

 

Pirmadieniais

 

7.30 – 12.30

 

 

Ketvirtadieniais

 

7.30 – 12.30

El. paštas: viltene.psichologas@gmail.com

 

Socialinė pedagogė Solveiga:

 • kartu su kitais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui poreikius;
 • konsultuoja ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), lopšelio-darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo ugdytiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su ugdytiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia lopšelio-darželio bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, įstaigos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su lopšelio- darželio Vaiko gerovės komisija ir savivaldos institucijomis, ugdant ugdytinių gyvenimo įgūdžius.

Socialinės pedagogės darbo laikas

 

Savaitės diena

 

 

Kontaktinės darbo valandos

 

Antradieniais

 

7.00 – 12.30

 

 

Penktadieniais

 

7.00 – 12.30

El. paštas: silvijag8@gmail.com