Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė – Marija Ladišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė –  Laimė Baškienė, logopedė

Nariai:

 • Rūta Jacevičienė, socialinė pedagogė;
 • Edita Žalkauskaitė., spec. pedagogė;
 • Jurgita Lasevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Janė Kurpienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė –  Birutė Autukevičienė, l. e. p. direktorė, II vadybinė kategorija, darželio tarybos deleguota atstovė.

Sekretorė – Janė Kurpienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, darželio tarybos deleguota atstovė.

Nariai:

 • Dovilė Janušauskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
 • Marija Ladišienė., direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, mokytojų tarybos deleguota atstovė;
 • Irena Vežbickienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, mokytojų tarybos deleguota atstovė;
 • Solveiga Gurskienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija, darbo tarybos deleguota atstovė.

 

METODINĖ TARYBA

 

Organizuoja ir koordinuoja įstaigos metodinę veiklą: organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Pirmininkė – Marija Ladišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Rūta Jacevičienė

Nariai:

 • Monika Kondratavičiūtė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Irena Vežbickienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Evelina Kairiukštytė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Ilona Zenkovičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Marytė Ovčerkienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

DARBO TARYBA

Darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkė – Janė Kurpienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Nariai:

 • Rimutė Bukėnienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Rima Motiejūnienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO/ STRATEGINIO PLANO/ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS STEBĖSENOS DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė – Marija Ladišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 • Laura Juršėnaitė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Evelina Kairiukštytė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Gintarė Vosiliūtė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Ilona Zenkovičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Alicija Fedorovič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Jurgita Lasevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Rūta Jacevičienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

 

ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

 • Irena Vežbickienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 • Rūta Jacevičienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 • Monika Kondratavičiūtė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

LAISVALAIKIO IR KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

 • Marytė Ovčerkienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Rima Motiejūnienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Evelina Kairiukštytė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Jurgita Lasevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Vijolė Mauragienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Rasa Paulauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)