Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė – Marija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė –  Laima, logopedė.

Nariai:

 • Rūta, socialinė pedagogė;
 • Milda, spec. pedagogė;
 • Aldona, psichologė;
 • Janė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė –  Birutė, direktorė, II vadybinė kategorija, darželio tarybos deleguota atstovė.

Sekretorė – Irena, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, darželio tarybos deleguota atstovė.

Nariai:

 • Dovilė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
 • Marija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, mokytojų tarybos deleguota atstovė;
 • Janė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, mokytojų tarybos deleguota atstovė;
 • Solveiga, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija, darbo tarybos deleguota atstovė.

 

METODINĖ TARYBA

 

Organizuoja ir koordinuoja įstaigos metodinę veiklą: organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Pirmininkė – Marija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Rūta, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

 • Irena, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Inga, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Danguolė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

 

DARBO TARYBA

Darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkė – Janė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

 • Rimutė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Rima, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO/ STRATEGINIO PLANO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė –Birutė, direktorė.

Nariai:

 • Marija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rūta, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Inga, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Irena, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Elena, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ

 • Birutė, direktorė;
 • Marija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Janė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Gabrielė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Ilona, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Alicija, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Solveiga, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

 

ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

 • Marija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Irena, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Rūta, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Laima, logopedė.

 

DARNIOS PLĖTROS DARBO GRUPĖ

 • Birutė, direktorė;
 • Marija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Artiomas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
 • Irena, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Rūta, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Rimutė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Ilona, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Kristina, mokytojo padėjėja;
 • Stanislovas, pastatų priežiūros darbuotojas.

MENINIO UGDYMO DARBO GRUPĖ

 • Vaiva, meninio ugdymo pedagogė;
 • Gintarė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Inga, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;
 • Janė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

FIZINIO UGDYMO IR SVEIKOS GYVENSENOS DARBO GRUPĖ

 • Valentina, neformaliojo ugdymo pedagogė (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus vaikų lavinimui)
 • Alicija, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Elena, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Svetlana, dietisė.

 

APLINKOS PUOŠYBOS DARBO GRUPĖ

 • Daiva, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Alicija, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Danguolė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Gabrielė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Birutė-Elena, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

LAISVALAIKIO IR KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

 • Marytė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Rimutė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Gintarė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Janė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.